Tvångssyndrom

 • Definition:Tvångssyndrom kännetecknas av upprepade eller ihållande tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Symtomen orsakar betydande obehag, är tidskrävande (≥1 timme/dag) eller stör dagliga rutiner eller sociala aktiviteter.
 • Förekomst:Livstidsprevalensen är cirka 2 %. Genomsnittsåldern för debut är 19 år och debut efter 30 årsåldern är ovanligt. Dubblerad risk under graviditet och postpartum.
 • Symtom:Upprepade obehagliga tankar, känslor, idéer eller förnimmelser som kan handla om rädsla för smitta, sjukdom och våld. Tvångshandlingar – som att tvätta sig (tvättvång), kontrollera dörrar, lås eller spisplattor (kontrolltvång), eller göra saker på ett särskilt sätt (ritualer), även mentala ritualer som exempelvis räkneritualer – görs för att neutralisera tvångstankarna. Vanligt med samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd, exempelvis depression.
 • Kliniska fynd:Eventuellt handeksem, eventuellt depressiva tecken. 
 • Diagnostik:Screeningfrågor och M.I.N.I. kan vara till hjälp i diagnostiken. Eventuellt symtomskattning med självskattningsskala Brown Obsessive Compulsive Scale (BOCS).
 • Behandling:KBT med exponering och responsprevention där patienten får utsätta sig för tvångstanken, men utan att utföra den neutraliserande tvångshandlingen. Vid behov av läkemedel rekommenderas i första hand SSRI.

Basfakta

Definition

 • Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) kännetecknas av upprepade eller ihållande tvångstankar och/eller tvångshandlingar.1
 • Tvångstankar (obsessioner):
  • Upprepade obehagliga tankar, känslor, idéer eller förnimmelser
  • Dessa kan vara mycket skrämmande och handlar ofta om rädsla för smitta, sjukdom och våld
 • Tvångshandlingar (kompulsioner):
  • Handlingarna är en reaktion på tvångstankarna och har som mål att minska obehag och förhindra vissa inbillade och fruktade händelser, och är betydligt överdrivna i sitt sammanhang
  • Det kan handla om att tvätta sig (tvättvång), kontrollera dörrar, lås eller spisplattor (kontrolltvång), eller göra saker på ett särskilt sätt (ritualer), även mentala ritualer som exempelvis att räkna vissa saker
 • Tillståndet kan medföra betydande funktionsnedsättning och sänkt livskvalitet.1
 • Symtomen orsakar betydande obehag, är tidskrävande (≥1 timme/dag) eller stör dagliga rutiner eller sociala aktiviteter.
 • Se DSM-5 diagnoskriterer för tvångssyndrom (engelska) i artikel i American Family Physician.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.