Utmattningssyndrom

 • Definition: Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor som har utvecklats till följd av identifierbara stressfaktorer, vilka har förelegat under minst sex månader.
 • Förekomst: Det saknas epidemiologiska studier av förekomst av utmattningssyndrom, eftersom diagnosen är relativt ny. För relaterade tillstånd varierar resultaten i olika undersökningar
 • Symtom: Huvudsymtom är trötthet och utmattning med minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. Kognitiva störningar, sömnstörningar och olika kroppsliga symtom från muskler, mage-tarm och det kardiovaskulära systemet är vanliga.
 • Kliniska fynd: Klinisk undersökning och laboratorieprover är oftast normala. Vid fokalneurologi eller annan patologi bör utredningen kompletteras. 
 • Diagnostik: Diagnos sätts om patienten uppfyller diagnoskriterier för utmattningssyndrom och om andra orsaker till tröttheten uteslutits. 
 • Behandling: Livsstilsförändring med avseende på balans mellan aktivitet och vila. Stressreduktion. Samtalsbehandling som kan vara KBT-inriktad eller ha en psykodynamisk teoribas, den bör vara fokuserad på arbete och andra eventuella stressorer, och kan ges individuellt men hellre i grupp. Tidig kontakt med arbetsgivaren/närmaste chef. Avstämningsmöte för planering av återgång i arbete. Lång uppföljning.

Basfakta

Definition

 • Utmattningssyndrom orsakas av att individen levt under hög stressbelastning i minst sex månader utan tillräcklig återhämtning.
 • Huvudsymtomen är trötthet och utmattning, men kognitiva störningar, sömnstörningar och olika kroppsliga symtom från muskler, mage-tarm och det kardiovaskulära systemet är också vanliga.1
 • Symtomen utvecklas oftast långsamt över månader till år, de kan komma och gå och variera i intensitet. Hos vissa sker en självläkning medan andra utvecklar ett utmattningssyndrom med trötthet/utmattning och kognitiva störningar som i uttalade fall allvarligt påverkar funktionsförmågan.
 • Utbrändhet används ibland felaktigt som ett synonymt begrepp. Utbrändhet betecknar en psykologisk reaktion på negativa händelser i arbetslivet och som har många olika definitioner, varför den inte bör användas som en medicinsk diagnos.
 • Utmattningssyndrom skiljer sig från depression avseende etiologi, patofysiologi och behandlingsbarhet.2

Diagnos

Behandling/rehabilitering

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.