Schizofreni

  • Definition:Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som präglas av hallucinationer och vanföreställningar, och som leder till social undandragenhet och sviktande funktion både socialt och yrkesmässigt.
  • Förekomst:Livstidsprevalensen har beräknats till cirka 0,4–0,7 % i systematiska översikter.
  • Symtom:Vanliga symtom är vanföreställningar, hallucinationer, tankeförloppsstörningar, desorganiserat eller katatont beteende och social undandragenhet.
  • Kliniska fynd:Inga somatiska patognoma fynd, men högre risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom i denna grupp är viktigt att vara uppmärksam på.
  • Diagnostik:Standardiserade diagnostiska intervjuer. Uteslutande av bakomliggande somatisk orsak genom somatisk undersökning, blodprover, DT eller MRT samt EEG.
  • Behandling:Antipsykotika, psykoterapi och psykosociala insatser.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.