Giktartrit

  • Definition:Recidiverande akut artrit i perifera leder som beror på utfällning av uratkristaller i eller runt leder och senor.
  • Förekomst:Prevalensen i Sverige är 1–2%.
  • Symtom:Ofta monoartikulär artrit i nedre extremiteter, typiskt i stortåns grundled. Svår smärta, debuterar ofta på natten.
  • Kliniska fynd:Röd, svullen, varm och öm led med nedsatt rörlighet där förändringarna når sitt maximum inom 24 timmar. Synliga tofi är ett sent tecken.
  • Diagnostik:Diagnos kan misstänkas på typisk bild, se giktkalkylator. Definitiv diagnos kan erhållas genom analys av synovialvätska, som vid gikt visar utfällning av ljusbrytande kristaller. CRP är ofta förhöjt vid akut giktanfall. Drygt hälften av patienterna har P-urat >400 µmol/L, över referensintervallet, under pågående giktanfall. Patienten behöver akut behandling oavsett definitiv diagnos.
  • Behandling:Vid akut giktanfall ges NSAID, COX-2-hämmare, kolkicin eller prednisolon. Vid återkommande giktanfall i kombination med S-urat >480 µmol/L, ålder <40 år eller multipelt ledengagemang ges uratsänkande medel. Målet är bestående minskning av S-urat till <360 µmol/L (<300 µmol/L vid förekomst av tofi/uratnjursten) för att motverka utfällning av nya uratkristaller. Levnadsvanor och vissa läkemedel höjer S-urat och förändring av dessa är en del av behandlingen.

Basfakta

Definition

  • En recidiverande akut artrit i perifera leder som beror på utfällning av uratkristaller i eller runt leder och senor.1
  • I regel är gikt ett akut tillstånd, men den kan utvecklas till en kronisk artrit.
  • Hos en del uppstår mjukvävnadsförändringar (tofi), njursten och uratnefropati.2
  • Synonymer är arthritis urica, podagra och portvinstå, de två senare syftar på giktartrit i stortåns grundled.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.