Psoriasisartrit

  • Definition:Psoriasisartrit är en autoimmun, inflammatorisk ledsjukdom som är associerad med hudsjukdomen psoriasis.
  • Förekomst:Cirka 2–4 % av befolkningen har psoriasis och av dem får 7–48 % psoriasisartrit.
  • Symtom:Ofta utveckling över längre tid med ledsmärtor, svullnad, ömhet och rörelseinskränkning i de angripna lederna. Dessutom smärtor vid senornas och ligamentens fästen.
  • Kliniska fynd:Asymmetriska lokalisationer av drabbade leder. Entesit – inflammation i senfästen. Daktylit – inflammation av helt finger eller hel tå. Artrit i DIP- och PIP-lederna. Grovt indelat har cirka 70 % av patienterna perifer sjukdom medan cirka 30 % har axialt engagemang (sakroiliakalederna).
  • Diagnostik:Vid aktiv sjukdom kan SR och CRP vara måttligt förhöjda, ofta lätt anemi. Eventuellt  HLA-B27, anti-CCP, RF, lever- och njurfunktionsprover i differentialdiagnostiskt syfte. Röntgen av leder och MR över senfästen kan vara till hjälp i diagnostiken.
  • Behandling:Symtomlindrande läkemedelsbehandling med NSAID, COX-2-hämmare eller lokala kortisoninjektioner. Om utebliven effekt av dessa kan DMARD-behandling, till exempel TNF-hämmare övervägas.

Basfakta

Definition

  • Psoriasisartrit är en autoimmun, inflammatorisk ledsjukdom som är associerad med hudsjukdomen psoriasis1 och ingår i gruppen av tillstånd som betecknas spondylartropatier.2
  • Tillståndet kan ha en betydande negativ inverkan på livskvaliteten.3-5
  • Hos vissa kan ledbesvärens intensitet vara jämförbara med de vid reumatoid artrit.6
  • Eftersom behandlingar som förbättrar hudlesionerna vid psoriasis inte nödvändigtvis förbättrar ledbesvären, och vice versa, är det viktigt att identifiera patienter med psoriasisartrit med tanke på behandlingen.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.