Polyarteritis nodosa

Basfakta1

Definition

 • Systemisk subakut eller kronisk föregående primär vaskulit som främst drabbar små och medelstora artärer.
 • Klassisk polyarteritis nodosa (PAN):
  • Drabbar små och medelstora artärer men inte arterioler, venuler eller kapillärer
  • Njurpåverkan ses i form av infarkter och renovaskulär hypertension men glomerulonefrit är sällsynt
  • Frekventa organmanifestationer i magtarmkanal, perifera nerver, leder och hjärta
  • Ingen koppling till ANCA (anti-nutrofila cytoplasmatiska antikroppar)
 • Mikroskopisk polyangiit:
  • Påverkar primärt arterioler, venuler och kapillärer men kan även drabba små och medelstora artärer
  • Njurpåverkan i form av glomerulonefrit är ett av de främsta symtomen
  • Påverkar även andra organ, särskilt hud och lungor
  • Sjukdomen är kopplad till ANCA, primärt myeloperoxidas-ANCA
  • Det finns övergångsformer mellan de två tillstånden
 • Kutan polyarteritis nodosa:
  • Begränsad till huden och eventuellt tvärstrimmig muskulatur och har god prognos
  • Histologiska förändringar som vid klassisk polyarteritis nodosa

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.