Skador och medicinska tillstånd inom uthållighetsidrotter

Basfakta

Definition

  • Deltagare i uthållighetsidrotter kommer från alla åldersgrupper. Även om elitidrottarna är i 20–30-årsåldern, så utgör personer i åldrarna 35–50 den största gruppen.
  • Till följd av intensiva träningsupplägg ligger dessa utövare i riskzonen för belastningsskador och ansträngningsutlösta medicinska tillstånd.1-2
  • De flesta skadorna uppstår gradvis och är inte kopplade till ett specifikt trauma.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Förebyggande


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.