Fibromyalgi

 • Definition:Fibromyalgi är en smärtsjukdom som karakteriseras av långvarig utbredd smärtkänslighet i framförallt muskulatur, hud och leder samt ömhet vid beröring. Faktorer som regionalt smärtsyndrom, stressorer, trauma och infektioner kan föregå/trigga sjukdomen.
 • Förekomst:Prevalensen i befolkningen i olika europeiska länder, USA, Kanada och Israel är relativt likartad, cirka 2 % varav cirka 80 % är kvinnor.
 • Symtom:Symtombilden är framförallt långvarig utbredd smärta och onormal ömhet i kroppen, ofta i kombination med handikappande trötthet, sömnstörning och störningar i koncentrations- och minnesförmåga.
 • Kliniska fynd:Smärtan vid fibromyalgi är lokaliserad i samtliga fyra kroppskvadranter samt axialt (längs ryggraden). Sådan utbredd smärta ska ha förelegat i minst tre månader.
 • Diagnostik:Diagnosen ställs genom att patienten uppfyller internationellt fastställda kriterier. En viktig del i diagnostiken är att utesluta andra sjukdomar och att identifiera eventuell samsjuklighet.
 • Behandling:Botande behandling saknas. Behandlingen riktar sig mer mot enskilda symtom och samsjuklighet, och kan förutom råd om aktivitetsanpassning och information om sjukdomen bestå av läkemedel, fysioterapi och KBT.

Basfakta

Definition

 • Fibromyalgi är en smärtsjukdom som karakteriseras av långvarig utbredd smärtkänslighet i framförallt muskulatur, hud och leder samt ömhet vid beröring.1
 • Fibromyalgi är också ett multiorgansyndrom: Utöver långvarig utbredd smärta, värk och ökad smärtkänslighet föreligger ofta handikappande trötthet och muskulär uttröttbarhet, muskelstelhet, störningar i koncentrations- och minnesförmåga, sömnstörning och associerade somatiska symtom.2-3
 • Smärtan klassificeras som nociplastisk:4
  • Förändrad nociception på grund av störd smärtmodulering
 • Förloppet är långvarigt med växlande symtomintensitet.
 • 1904 använde Sir William Gowers begreppet ”fibrositis”. Namnet för sjukdomen ändrades flera gånger och acceptansen bland läkare ökade på 1970-talet vid påvisande av samtidiga sömn-EEG-förändringar.5-7
 • Sjukdomen erhöll namnet fibromyalgi 19908 och blev officiellt erkänd av World Health Organization, WHO, 1992.9
 • Generaliserad smärta och myofasciellt syndrom är sannolikt överlappande tillstånd4

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.