Postpoliosyndrom, PPS

  • Definition:Tillstånd med nya symtom som är relaterade till muskulär dysfunktion många år, ofta decennier, efter akut poliomyelit.
  • Förekomst:60–70 % av dem som insjuknat i polio drabbas av postpoliosyndrom.
  • Symtom:Symtomen är sammansatta, ett av symtomen är nytillkommen muskulsvaghet hos patient med tidigare polio.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara ökad muskelatrofi, fascikulationer, förändring av funktionellt status med ökat behov av hjälpmedel.
  • Diagnostik:Kompletterande undersökningar kan bidra till att utesluta andra orsaker till försämring. De vanligaste undersökningarna är bilddiagnostik och neurofysiologisk undersökning. EMG kan hjälpa till att fastställa genomgådd polio.
  • Behandling:Den huvusdakliga behandlingen är ett rehabiliteringsprogram som består av fysikalisk behandling, yrkesmedicink rådgivning och logopedbehandling. I enstaka fall kan immunmodulerande behandling bidra till stabilisering av tillståndet.

Basfakta

Definition

  • Postpoliosyndrom (PPS) karakteriseras av nytillkommen muskelsvaghet i tidigare skadade eller icke skadade muskler, eller onormal muskeltrötthet med eller utan generaliserad utmattning (fatigue), muskelhypotrofi eller atrofi, eller muskel- och ledsmärtor som utvecklas flera år efter en tidigare polioinfektion med förlamning.1-3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.