Thoracic outlet syndromes

  • Definition:En grupp etiologiska och kliniskt distinkta tillstånd som beror på kompression av en eller fler neurovaskulära element när de går ut ur bröstkorgen. 
  • Förekomst:Sällsynta, men sannolikt underdiagnosticerade tillstånd. Den neurogena formen är vanligast. 
  • Symtom:Vanliga symtom är smärtor, domningar, parestesier och tyngdkänsla i den påverkade övre extremiteten vid den neurogena formen.
  • Kliniska fynd:Möjliga kliniska fynd kan vara nacksmärtor som förvärras av användning av abducerad arm, parestesier motsvarande C8-Th1 och ömhet över plexus brachialis supraklavikulärt. Svullnad eller tecken på ischemi vid vaskulära former.
  • Diagnostik:Baseras i första hand på symtom och kliniska fynd. Eventuellt kan neurofysiologiska undersökningar vara indicerade. 
  • Behandling:Konservativ behandling med övningar hos fysioterapeut rekommenderas i första hand och anges ge goda resultat hos 80 %. Kirurgi ger dåliga resultat förutom vid vaskulära former.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.