Supraspinatustendinopati

  • Definition:Tendinopati (tendinit/tendinos) i supraspinatussenan.
  • Förekomst:Är den vanligaste skuldertendinopatin.
  • Symtom:Smärta lateralt i överarmen som förvärras vid rörelser, särskilt abduktion.
  • Fynd:Positivt isometriskt abduktionstest och empty can test talar för tillståndet.
  • Diagnostik:Möjliga tilläggsundersökningar kan vara ultraljud och MR.
  • Behandling:Fysioterapi, eventuellt NSAID och kortisoninjektion.

Basfakta

Definition

  • Se dokument om axeltendinopati, allmänt.
  • Tendinopati uppfattas traditionellt som en inflammation i en sena eller ett senfäste. Nya undersökningar tyder på att inflammationskomponenten inte är så framträdande som man tidigare trott.
  • Supraspinatusmuskeln är en del av rotatorcuffen, tillsammans med m. infraspinatus, m. subscapularis och m. teres minor. 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.