Trafik- och körkortsmedicin

Lagar och förordningar

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort

  • Inom EG/EU har det sedan 1980-talet funnits en långsiktig ambition att harmonisera körkortsreglerna. Sverige är skyldigt att följa EU-direktiv med medicinska minimikrav för körkortsinnehav (2006/126/EG, ändrat senast 2012).
  • De äldre medicinska föreskrifterna omarbetades i grunden 1996 och har därefter reviderats löpande. Nya sjukdomsgrupper har definierats (till exempel sömnstörningar, neuropsykiatriska störningar) och nya behandlingsmetoder med botande eller förebyggande funktion har tillkommit. Även nya utredningsmöjligheter har förbättrat möjligheten att ställa korrekt diagnos och att göra bättre prognosbedömningar. Minimikraven i EU-direktiv har också påverkat föreskriftsutformningen.
  • Föreskrifterna är indelade i 18 kapitel varav kapitel 2–15 gäller de olika sjukdomsgrupperna. Det är sällan en sjukdomsdiagnos i sig är hinder för körkortsinnehav. Det är de symtom och yttringar av sjukdomen eller det medicinska tillståndet som avgör hur trafiksäkerhetsrisken ska bedömas.

När ifrågasätts och utreds körkortsinnehav av medicinska skäl?

Läkares anmälningsskyldighet

Blanketter


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.