Testikelcancer

 • Definition:Okontrollerad celltillväxt som utgår från germinalcellsvävnad utgör 90–95 % av alla fall av testikelcancer. Dessa utgörs av två huvudtyper; seminom och icke-seminom.
 • Förekomst:I Sverige registreras 355 nya fall årligen och åldersjusterad incidens är 7,2/100 000 män. Incidensen är ökande.
 • Symtom:Förändring av storlek eller konsistens på testikel, smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring.
 • Kliniska fynd:Palpabel knöl i testikeln. Misstänkt epididymit där symtomen kvarstår efter 3 veckor trots behandling. Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC)
 • Diagnostik:Klinisk undersökning med inspektion, palpation och genomlysningstest. Ultraljud testiklar och tumörmarkörer.
 • Behandling:Kirurgi, cytostatika och strålning är aktuella behandlingsformer. Prognosen är mycket god med cirka 95% femårsöverlevnad hos dem med spridd sjukdom.

Basfakta

Definition

 • Delas in i två huvudgrupper som utgår från germinalcellsvävnaden och som utgör 90–95 % av alla fall av testikelcancer.
 • Indelningen har betydelse för behandlingen:1
  • Seminom (52 %)
  • Icke-seminom (48 %)
 • Stadieindelning:
  • Traditionellt har man i Sverige använt sig av Royal Marsden-klassifikationen2 med en mindre modifiering. I allt större utsträckning används nu TNM-klassifikationen3 eller den internationella konsensusklassifikationen IGCCCG, International Germ Cell Cancer Collaborative Group4

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.