P-Laktat

Definition

  • Laktat, eller mjölksyrans salt, är den normala slutprodukten vid anaerob nedbrytning av glukos. Aerob nedbrytning av glukos – och laktat – ger koldioxid och vatten.
  • Detta sker genom att laktat oxideras till pyruvat (pyrodruvsyra) som ingår i det metabola kretsloppet (Krebs cykel). Mätning av P-Laktat sker ofta i samband med Blodgasmätning och POCT (point-of-care testing) med särskilda instrument avsedda för idrottsträning.
  • Hyperlaktatemi och laktatacidos:
    • Vid plötslig syrebrist i vävnader kan det utvecklas allvarlig hyperlaktatemi. Detta kan utvecklas snabbt, särskilt om det samtidigt föreligger nedsatt blodgenomströmning i levern eller njurarna, vilket kan förekomma vid allvarliga chocktillstånd eller vid organsvikt.
    • Laktacidos är ett tillstånd med hög laktatkoncentration, lågt pH och nedsatt bikarbonatkoncentration i blodet. Detta är ett mycket farligt tillstånd, som uppträder i samband med allvarliga chocktillstånd, akut hypoxi, hjärtsvikt, leversvikt, diabetes mellitus, uremi och överdos av vissa läkemedel, till exempel salicylater och etanol-, metanol-, och etylenglykolförgiftingar
  • Laktat kan också ackumuleras vid anaerob träning och används för att avgöra träningsmängder.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.