B-Leukocyter, LPK

Definition

  • LPK är förkortning för leukocyt (vita blodkroppar) partikelkoncentration .
  • Till leukocyttyperna hör neutrofila leukocyter (granulocyter, polynukleära eller segmentkärniga leukocyter), lymfocyter, monocyter, eosinofila och basofila leukocyter, samt det som finns i blod av omogna celltyper.
  • Neutrofila granulocyter och lymfocyter utgör tillsammans 85 % av leukocyterna i perifert blod, och enbart granulocyterna utgör 50–75 %.
  • Dessa två typer är oberoende och reagerar separat vid sjukdom.
  • Förändringar i LPK avspeglar i regel förändringar i antalet neutrofila granulocyter, både för att denna population är störst och för att den varierar mer vid sjukdom.
  • Granulocyter från endotel kan mobiliseras på kort tid vid stress och sjukdom.

Referensintervall

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.