Patologiska leverprover

Definition

  • Med leverprover avses bilirubin, alaninaminotransferas (ALAT), aspartataminotransferas (ASAT), alkaliska fosfataser (ALP) och γ‐glutamyltransferas (GT):1-3
    • ALP produceras huvudsakligen i levern men finns även i skelettet; mindre mängder finns i tarmar, njurar och vita blodceller. GT kan användas för att bekräfta att ALP har sitt ursprung i lever
    • ASAT och ALAT är enzymer som finns i hepatocyter och hamnar i blod till följd av skada av hepatocyter (eller genom att hepatocyter dör). ALAT anses vara mera leverspecifikt än ASAT eftersom ALAT bara har låga koncentrationer i vävnader utanför levern, medan ASAT finns i större mängder i skelett, hjärta och glatt muskulatur 
    • GT förekommer rikligt i levern, men även i njurar, tarmar, prostata och pankreas. Det förekommer dock inte i skelett och det kan därmed användas för att se om en ALP-stegring kommer från skelett (användbart hos barn som växer) 
  • Med patologiska värden avses nivåer överstigande det övre referensvärdet för respektive analys.
  • Prover såsom bilirubin, albumin och PT-INR ger information om leverfunktionen. Trombocytnivåer kan vara lägre vid kronisk leversjukdom och är ett tecken på avancerad sjukdom.2

Aktuella indikationer

Differentialdiagnoser

Initial utredning 

Etiologisk utredning 

Felkällor

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.