P/S-Natrium

Definition

 • Den totala mängden natriumjon (Na+) i kroppen är cirka 4 mol eller 92 g.
 • Cirka 50 % finns i det extracellulära rummet, 5 % intracellulärt och resten, 45 %, är komplexbundet i skelettet som oorganiska natriumsalter.
 • Normal kost innehåller 100–150 mmol natrium dagligen, vilket praktiskt taget absorberas fullständigt, räknat som koksalt (NaCl) 5,8–8,7 g. Dagsbehovet för att täcka den mängd kroppen förlorar är omkring 10 mmol motsvarande omkring 0,5 g koksalt.
 • Ett dagligt natriumintag på mellan 3 och 6 gram är förknippad med lägre dödlighet och kardiovaskulära händelser än både högre och lägre intag.1
 • Natrium utgör mer än 90 % av katjonerna i extracellulärvätskan, och koncentrationen av natrium står därför för nästan hälften av plasmaosmolaliteten.
 • Natrium filtreras fritt i glomeruli och 99,5 % reabsorberas i tubuli. Natriumkoncentrationen i plasman regleras huvudsakligen av antidiuretiskt hormon och törstmekanismen, men också av aldosteron.
 • P/S-natriumkoncentrationen mäts bland annat för att ge information om osmolaliteten.
 • Kroppen prioriterar volymreglering framför reglering av osmolaliteten vid större volymförändringar. Därför ger P/S-natriumkoncentrationen inte alltid en bra bild av natriumbalansen i sådana situationer.
 • Hypo- och hypernatremi:
  • Hur snabbt ändringarna av P/S-natriumkoncentrationen sker och hur stora förändringar det rör sig om är avgörande för hur allvarliga symtomen blir
  • Hyponatremi: illamående, huvudvärk, trötthet, kramper och eventuellt koma och död kan inträffa om P/S-natriumkoncentrationen sjunker från 125 ned mot 100 mmol/l eller lägre
  • Hypernatremi: patienten känner huvudsakligen törst, och med stigande värden kommer trötthet, svaghet, lättretlighet, kramper och eventuellt koma och död

Referensintervall

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.