U-pH

Definition

  • Kroppen har normalt ett pH på 7,4 i kroppen, lägre vid acidos och högre vid alkalos.
  • Varje dygn bildas 20 000–25 000 mmol kolsyra i kroppen och 50–100 mmol icke-flyktiga syror från nedbrytning av aminosyror.
  • Kolsyra utsöndras genom lungorna som CO2.
  • Icke-flyktiga syror utsöndras i njurarna.
  • Den respiratoriska komponenten av syra-basstatusen uttrycks av CO2, medan den metabola komponenten uttrycks av basöverskott, eftersom syrorna måste buffras innan de utsöndras via njurarna.
  • De två systemen försöker att kompensera varandra när pH inte är normalt.
  • Den normala metabolismen genererar sura produkter varför urin normalt är sur. Buffertsystem i urinen består huvudsakligen av fosfater. Olika dieter och mediciner till exempel Vitamin C, kan påverka urinens pH.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Bedömning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.