P-Protein C

Definition

 • Protein C produceras i levern och produktionen är beroende av K-vitamin.
 • Genom interaktion med koagulationsfaktorer fungerar protein C som en antikoagulant i normala blodkärl och protein C-brist ökar risken för ventrombos:
  • Om protein C ska ge effekt måste det aktiveras av trombin
  • Normala blodkärl har en receptor för trombin som kallas trombomodulin. Trombin som är bundet till denna receptor förlorar koagulationsaktiviteten, men komplexet trombin/trombomodulin aktiverar protein C. På så sätt fungerar trombin som en antikoagulans när blodkärlen är intakta
 • Aktiverat protein C, med kofaktorerna protein S och intakt faktor V, inaktiverar de aktiverade formerna av faktor V och VIII, vilket stoppar koagulationskaskaden.
 • Protein C-brist:
  • Ärvs autosomalt dominant, och ungefär hälften av patienterna får sin första ventrombos innan de fyller 50
  • Prevalensen av heterozygot protein C-brist bland patienter med ventrombos är mellan 2 % och 5 %. Protein C-brist är relativt vanligt bland befolkningen (omkring 1/300)
  • Homozygot protein C-brist är väldigt sällsynt

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.